Warunki gwarancji

Urządzenia wyprodukowane przez FAR (FAR S.r.l z siedzibą w Quarto Inferiore (Włochy), Via Giovanni XXIII 2) /Producent/, wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lędzinach (43-140), przy ul. Łanowej 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000536071, NIP: PL6461314449, REGON: 273269762 /zwanej dalej: Gwarantem/, objęte są gwarancją na następujących warunkach:

WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
 2. Gwarancja   obejmuje   wyłącznie   wady   urządzenia   wynikające   tylko   z   winy   producenta i powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie (ukryte wady produkcyjne lub materiałowe) pod warunkiem, że:
  - urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane,
  - stosowany był zalecany przez producenta osprzęt,
  - urządzenie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione,
  - nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym urządzenia.
 3. Wadami w rozumieniu polityki gwarancji nie są w szczególności wady wynikłe z: naturalnego zużycia,   nadmiernego   obciążenia   i/lub   niewłaściwej   eksploatacji,   wpływów   chemicznych, elektrochemicznych,   elektrycznych,   przepięcia   sieci   energetycznej,   a   także   będące następstwami klęsk żywiołowych (siły natury) lub wynikające z uszkodzeń mechanicznych (w tym mających związek z transportem urządzenia).
 4. Maksymalna odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji, a także ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza związana z dostawą wadliwego urządzenia nie może przekroczyć ceny zakupu u Gwaranta, w związku z którym wniesiono roszczenie. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej Gwaranta.
 5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
  - stosowania urządzenia niezgodnie z  jego przeznaczeniem,  właściwościami  lub  zasadami korzystania.
  - wykonania napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez osoby inne niż Gwarant.
 6. Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych pod warunkiem, że:
  - dokonał zgłoszenia gwarancyjnego w formie przewidzianej w Warunkach Gwarancji.
  - przedstawił Gwarantowi dowody nabycia urządzenia.
  - zgłosił Gwarantowi w formie pisemnej wadę wyrobu w okresie obowiązywania gwarancji, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia ujawnienia wady.
  -   reklamowane urządzenie posiada cechy umożliwiające jego identyfikację, jako wyrobu pochodzącego od Producenta.
 7. Karta Gwarancyjna jest uważana za ważną, jeśli zawiera: numer katalogowy i seryjny urządzenia, datę sprzedaży zgodną z dowodem zakupu, datę wystawienia Karty Gwarancyjnej oraz podpisy i pieczęcie Gwaranta /nazwę i adres sprzedawcy (pieczęć)/.
 8. W przypadku uznania reklamacji Gwarant według własnego wyboru dokonuje naprawy bądź wymiany wadliwego urządzenia (jego części), chyba, że Strony w odrębnym porozumieniu postanowią inaczej.
 9. W przypadku wymiany całości lub części urządzenia objętego gwarancją wadliwa część/urządzenie jest własnością Gwaranta i musi zostać zwrócone Gwarantowi na jego żądanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wymiany.
 10. W razie dokonania bezpodstawnego zgłoszenia gwarancyjnego, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia poniesionych przez Gwaranta z tego tytułu kosztów.
 11. Gwarant zobowiązuje się dokonać diagnozy uszkodzenia i ustalić sposób usunięcia wady/naprawy, zgodnie z: „Regulaminem napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych” znajdującym się na stronie www.slavi.pl › „POBIERZ”› „WARUNKI GWARANCJI” › „Regulaminem napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych”
 12. Zgłoszenia gwarancyjne mogą być składane wyłącznie w postaci wypełnionego formularza Zgłoszenia Naprawy znajdującego się na stronie ww.slavi.pl › „POBIERZ” › „WARUNKI GWARANCJI” › „Formularz zgłoszenia Naprawy”,
 13. Urządzenie  wraz  z wymienionymi  wyżej  dokumentami  należy przekazać Gwarantowi lub przesłać po wcześniejszym uzgodnieniu z Gwarantem Kurierem SLAVI.
 14. Gwarancja jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe przepisy prawa w tym nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumentów.
 15. Wykonane   przez   Gwaranta   świadczenia   gwarancyjne   nie   skutkują   przedłużeniem   ani odnowieniem gwarancji.
 16. Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.